kiến nghị bổ sung thêm 963 biên chế sự nghiệp giáo dục của Hậu Giang: Bộ Nội vụ trả lời

15/01/2021 | 08:51 GMT+7

Theo ngành giáo dục tỉnh Hậu Giang, hiện nay, địa phương còn thiếu 1.448 biên chế sự nghiệp, trong đó có 871 biên chế cho bậc học mầm non, 454 biên chế cho bậc tiểu học, 66 biên chế cho bậc trung học cơ sở, 57 biên chế cho bậc trung học phổ thông. Tuy nhiên, theo yêu cầu thực tế của ngành thì chỉ thiếu 963 biên chế, trong đó 666 biên chế bậc học mầm non, 225 biên chế bậc tiểu học, 26 biên chế bậc trung học cơ sở, 46 biên chế bậc trung học phổ thông. Vì vậy, ngành này kiến nghị Chính phủ chỉ đạo bộ, ngành liên quan có chủ trương bổ sung thêm cho Hậu Giang 963 biên chế sự nghiệp giáo dục nhằm đáp ứng yêu cầu của công tác dạy và học trên địa bàn.

Dạy học ở Trường Tiểu học Phương Phú 2, huyện Phụng Hiệp. Ảnh: Cao Oanh

Bộ Nội vụ cho biết, tinh giản biên chế gắn với sắp xếp tổ chức bộ máy, cơ cấu lại và đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức là chủ trương lớn của Đảng, Quốc hội, Chính phủ, yêu cầu tất cả các cơ quan, tổ chức, đơn vị, các cấp, các ngành, lĩnh vực đều phải thực hiện để đảm bảo đến năm 2021 giảm ít nhất 10% biên chế so năm 2015.

Tuy nhiên, tại Nghị quyết số 08 ngày 24-1-2018 của Chính phủ về chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 19 ngày 25-10-2017 của Hội nghị Trung ương 6 khóa XII về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập và Nghị quyết số 100 ngày 27-11-2019 của Quốc hội về hoạt động chất vấn tại kỳ họp thứ 8 Quốc hội khóa XIV đã giao các bộ quản lý ngành, lĩnh vực sửa đổi định mức biên chế sự nghiệp, trong đó có Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Tiếp đó, tại Nghị quyết số 102 ngày 3-7-2020 của Chính phủ về giải pháp đối với biên chế sự nghiệp giáo dục, y tế, Chính phủ đã giao Bộ Giáo dục và Đào tạo rà soát, sửa đổi định mức học sinh/lớp quy định tại Điều lệ các bậc học và định mức giáo viên/lớp quy định tại Thông tư liên tịch số 06 ngày 16-3-2015 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ trưởng Bộ Nội vụ quy định về danh mục khung vị trí việc làm và định mức số lượng người làm việc trong các cơ sở giáo dục mầm non công lập và Thông tư số 16 ngày 12-7-2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn danh mục khung vị trí việc làm và định mức số lượng người làm việc trong các cơ sở giáo dục phổ thông công lập cho phù hợp với việc triển khai đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông cũng như điều kiện thực hiện thực tế của từng vùng, miền.

Thực hiện Quyết định số 628 ngày 11-5-2020 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch thực hiện Kết luận số 51 ngày 30-5-2019 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 khóa XI về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế, căn cứ báo cáo của các địa phương, Bộ Nội vụ đã tổng hợp và có Văn bản số 5881 ngày 6-11-2020 về việc điều chỉnh, bổ sung biên chế giáo viên gửi Bộ Giáo dục và Đào tạo để thống nhất ý kiến trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

Trong khi chưa có ý kiến của Thủ tướng Chính phủ, đề nghị UBND tỉnh Hậu Giang căn cứ Nghị quyết số 102 ngày 3-7-2020 của Chính phủ về giải pháp đối với biên chế sự nghiệp giáo dục, y tế và Văn bản số 5075 ngày 26-9-2020 của Bộ Nội vụ về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 102 của Chính phủ để thực hiện đảm bảo đúng quy định.                       

T.T tổng hợp

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>